Διαπίστευση ISO – Άδεια Κ.Ε.Δ.Ε. – Διακριβώσεις – Εγχειρίδιο Ποιότητας

Η ακρίβεια και ποιότητα εργαστηριακών δοκιμών που προσφέρουμε, διασφαλίζεται με τη Διαπίστευση μας ISO(ELOTENISO / IEC 17025) και τις ετήσιες διακριβώσεις του εξοπλισμού μας. Επίσης, εφαρμόζονται κανόνες Ασφάλειας και Προστασίας το Περιβάλλοντος

Διαπίστευση:

Το Εργαστήριο της "ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε." γίνεται το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο σκυροδέματος στη Β.Ελλάδα, που διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά ΕΛ.Ο.Τ. ENISO/IEC 17025, στις 21 Φεβρουαρίου 2006.

Διακριβώσεις:

Τα όργανα του εργαστηρίου μας διακριβώνονται συνεχώς (ανάλογα με τις προδιαγραφές, συνήθως ετησίως) από εγκεκριμένα εργαστήρια.

Πιστοποιητικά ISO – Άδεια ΚΕΔΕ:

Επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά και η άδεια λειτουργίας εργαστηρίου από το ΚΕΔΕ.

Εγχειρίδιο ποιότητας:

Για τη λειτουργία του εργαστηρίου εφαρμόζεται εγχειρίδιο ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.

Πρόγραμμα ποιότητας μελέτης και σχέδιο ασφάλειας και υγείας:

Για την εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών κατατίθεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα ποιότητας μελέτης και σχέδιο ασφάλειας και υγείας, όπου ορίζεται ο συντονιστής, ο υπεύθυνος γεωτεχνικών ερευνών, ο τεχνικός ασφαλείας (οι οποίοι θα φροντίζουν για την τήρηση εντός του εργοταξίου, των κανόνων ασφάλειας και υγείας).

Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας σε γεωτρήσεις:

 • Αναγνώριση της προτεινόμενης θέσης γεώτρησης και η προσπελασιμότητα της.
 • Προσδιορισμός των θέσεων των δικτύων Ο.Κ.Ω. με χρήση χαρτών (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ κλπ.).
 • Εκσκαφή για την αποκάλυψη των δικτύων Ο.Κ.Ω. και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα μέσα από τον οποίο θα γίνει η διάτρηση.
 • Σήμανση της θέσης της γεώτρησης με πινακίδες ασφαλείας και τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων για την προφύλαξη του χώρου από την είσοδο τρίτων ατόμων.
 • Κατά την άφιξη του γεωτρητικού συγκροτήματος και την τοποθέτηση του στη θέση θα λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας όπως κώνοι, κίτρινοι φακοί κλπ. και πιθανή ενημέρωση της Τροχαίας για μετακίνηση μηχανήματος στο αστικό οδικό δίκτυο.
 • Το προσωπικό χρησιμοποιεί μέτρα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.). Αν υπάρχει ένδειξη παρουσίας μολυσματικών ουσιών μπορεί να απαιτηθεί η χρήση προστατευτικών φορμών, γαντιών ή ειδικών αλοιφών. Άλλου είδους προστατευτικός εξοπλισμός όπως γυαλιά ή μάσκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές εργασίες.
 • Εντός του εργοταξίου υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών και το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για την παροχή πρώτων βοηθειών στους συναδέλφους.
 • Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, γίνεται αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου στην κατάσταση που ήταν πριν την έναρξη των εργασιών, απομακρύνονται όλα τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα και απόβλητα σύμφωνα με τους κανόνες απόρριψής τους, καθώς και όλος ο εξοπλισμός του εργοταξίου.

Υπεύθυνος Ποιότητας:

Ως Υπεύθυνος Ποιότητας και Διευθυντικό στέλεχος δραστηριοποιείται ο Γρηγόριος Διδασκάλου, Πολ. Μηχανικός MSc, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Λονδίνου.

Τεχνικός υπεύθυνος:

Ως Τεχνικός Υπεύθυνος και Διευθυντικό στέλεχος δραστηριοποιείται ο Βασίλειος Διδασκάλου, Πολ. Μηχανικός MSc, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Λονδίνου. Έχει αναλάβει τον τομέα Λειτουργίας των Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου (Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Βραχομηχανικής, Αδρανών, Σκυροδέματος και Ασφαλτικών).

Πολιτική ποιότητας:

Σκοπός της Εταιρείας ‘‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (ΓΕΩΤ.ΕΡ. – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.) είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων δοκιμών και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας, στις υπηρεσίες που παρέχει. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία μελέτησε και εγκατέστησε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, προδιαγραφής.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας:

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

Περιλαμβάνει την Πολιτική Ποιότητας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας.

Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Περιλαμβάνει τις Διαδικασίες και τα Έντυπα που απαιτούνται.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Περιλαμβάνει τις Οδηγίες Εργασίας, καθώς και τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Πρότυπα, Νομοθετικό πλαίσιο, Μέθοδοι Εργαστηριακών Δοκιμών, Τεχνικά Εγχειρίδια εξοπλισμού, κ.λ.π.).

Δ. ΑΡΧΕΙΑ

Περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία, τα οποία δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος:

Κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου τα συνεργεία θα λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα μεριμνούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά μέτρα είναι τα εξής:

 • Αποκατάσταση του χώρου στην περιοχή τυχόν διάνοιξης προσπελάσεων, εκσκαφής ερευνητικών φρεάτων και διαμόρφωσης χώρου γεωτρήσεων.
 • Συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του νερού της γεώτρησης για περιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας (όταν είναι εφικτό).
 • Απομάκρυνση και σωστή διάθεση των υπολειμμάτων κοπής του εδαφικού υλικού και των απομενόντων υγρών αποβλήτων.
 • Πλήρης καθαρισμός του χώρου εργοταξίου μετά το πέρας των εργασιών.
 • Έμφαση δίνεται επίσης στο θέμα πρόληψης πυρκαγιάς (κυρίως αν οι εργασίες εκτελεσθούν σε θερινή περίοδο), ειδικά μάλιστα σε τοποθεσίες με πλούσια βλάστηση. Προς τούτο, θα απαγορεύεται η χρήση πυράς στους χώρους εργασίας και θα υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα, με ευθύνη του επιτόπου υπευθύνου γεωτρήσεων.
 • Τοποθέτηση ειδικού υφάσματος συλλογής λαδιών (τυχόν διαρροών).
 • Αποφυγή κοπής δέντρων (χρήση μικρού μεγέθους γεωτρυπάνων).

Πιστοποιητικά

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ