Εκπονούμε επί τόπου έλεγχοι ποιότητας υλικών χωματουργικών έργων

  • Έλεγχος συμπύκνωσης επιχώματος (μέθοδος κώνου άμμου)
  • Δειγματοληψία επί τόπου
  • Δοκιμές επί τόπου CBR
  • Δοκιμή φόρτισης πλάκας
  • Έρευνα ανεύρεσης Δανειοθαλάμου
  • Δοκιμαστικές φορτίσεις αγκυρίων
  • Έλεγχος Συμπύκνωσης επιχώματος με μεγάλο φρεάτιο