Δοκιμές εδαφομηχανικής

 • Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές (Ε105-86/1).
 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους (Ε105-86/2).
 • Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών εδαφών (Ε105-86/3).
 • Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών (Ε105-86/4).
 • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας & δείκτη πλαστικότητας (Ε105-86/5, 6).
 • Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων & χονδρόκοκκων αδρανών υλικών – ξηρή μέθοδος (Ε105-86/7).
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200, σε αδρανή υλικά (Ε105-86/8).
 • Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο (Ε105-86/9).
 • Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης (Ε105-86/13).
 • Τάση διόγκωσης στη συσκευή στερεοποίησης (ASTMD4546-85).
 • Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης (Ε105-86/14).
 • Τριαξονική δοκιμή (Ε105-86/15).
 • Δοκιμή άμεσης διάτμησης (Ε105-86/16).
 • Δοκιμή υδροπερατότητας (μεταβαλλόμενου ύψους) (Ε105-86/18).
 • Προσδιορισμός του συντελεστή υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποίησης (Οιδήμετρο) (Ε105-86/19).

Δοκιμές Βραχομηχανικής

 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος (Ε103-84/1).
 • Προσδιορισμός πορώδους & πυκνότητας δειγμάτων πετρώματος (Ε103-84/3).
 • Προετοιμασία κυλινδρικών βραχωδών δοκιμίων & προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη διαμορφωμένου κυλινδρικού δοκιμίου (Ε103-84/4 &ASTMD4543/85).
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη διαμορφωμένου κυλινδικού δοκιμίου & υπολογισμός λόγου Poisson (Ε103-84/4 &ASTMD 3967-95).
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση διαμορφωμένου κυλινδρικού δοκιμίου (Ε103-84/5).
 • Θλίψηκατάγενέτειρα – Brasilian TestRock characterization testing and monitoring I.S.R.M. suggested methods E.T.Pergamon Press 1981 (ASTM D3967/95).
 • Προσδιορισμός αντοχής σε ασυνέχειες βράχου
 • Τριαξονική θλίψη βράχου