Εργαστηριακές δοκιμές ασφαλτομίγματος:

 • Ποσοτική εκχύλιση ασφάλτου από ασφαλτικά μίγματα οδοστρωσίας (ASTMD 2172–95).
 • Κοκκομετρική ανάλυση εκχυλισθέντος αδρανούς υλικού (AASHTO T 30 – 93, ASTM C136–96).
 • Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους & πυκνότητας συμπυκνωμένων ασφαλτικών μιγμάτων με χρήση δοκιμίων επικαλυμμένα με παραφίνη (ASTM D1188 – 96).
 • Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους & πυκνότητας μη απορροφητικών συμπυκνωμένων ασφαλτικών μιγμάτων (ASTM D2726 – 96).
 • Προσδιορισμός θεωρητικά μέγιστου ειδικού βάρους και πυκνότητας ασφαλτικών μιγμάτων (ASTM D2041–95).
 • Προσδιορισμός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά (δοκιμή υδροφιλίας) (ASTM D1664–66).
 • Προσδιορισμός αντίστασης σε πλαστική παραμόρφωση δοκιμίων ασφαλτικών μιγμάτων δια της συσκευής Marshall (ASTM D1559–89).
 • Επίδραση του νερού στη συνεκτικότητα συμπυκνωθέντων ασφαλτικών μιγμάτων (δοκιμή υδρεμποτισμού – θλίψης) (ASTM D1074, D1075–96).
 • Προσδιορισμός βαθμού συμπύκνωσης ασφαλτικών μιγμάτων (AASHTO T230–82).
 • Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος (MS–2).

Εργαστηριακές Δοκιμές Ασφάλτου:

 1. Δοκιμή διεισδύσεως (ASTM D 5–97, D 946–82 (93)).
 2. Δοκιμή μαλθώσεως (ASTMD 36–76).
 3. Δοκιμή ολκιμότητας (ASTMD 113–86 (92)).
 4. Δοκιμή υγρασίας (ASTMD 95–62).

Δοκιμές Ασφάλτου κατά ΕΝ:

 1. Προσδιορισμός της διείσδυσης με βελόνα (EN 1426: 2007)
 2. Προσδιορισμός της μάλθωσης – μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας (EN 1427: 2007)
 3. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 1 : Προσδιορισμός περιεκτικότητας συνδετικής ύλης σε ασφαλτόμιγμα (ΕΝ 12697-1: 2005).
 4. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 2 : Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών ασφαλτομίγματος μετά από εκχύλιση (ΕΝ 12697-2: 2003 + Α1: 2007).
 5. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 5 : Προσδιορισμός μέγιστης πυκνότητας (ΕΝ 12697-5: 2010 + Α1: 2012).
 6. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 6 : Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας (ΕΝ 12697-6: 2012).
 7. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 8 : Προσδιορισμός κενών αέρος ασφαλτικού δοκιμίου (ΕΝ 12697-8: 2003).
 8. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 9 : Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας αναφοράς (ΕΝ 12697-9: 2002).
 9. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 11 : Προσδιορισμός έλξης μεταξύ αδρανούς & ασφαλτικού (ΕΝ 12697-11: 2005 + ΑC: 2007).
 10. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 12 : Προσδιορισμός ευαισθησίας ασφαλτικών δοκιμίων στην επίδραση του νερού (Μέθοδος Α) (ΕΝ 12697-12: 2008).
 11. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 23 : Προσδιορισμός εμμεσης εφελκυστικής αντοχής ασφαλτικών δοκιμίων (ΕΝ 12697-23: 2003).
 12. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 27 : Δειγματοληψία ασφαλτομίγματος (ΕΝ 12697-27: 2001).
 13. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 28 : Μείωση δείγματος (ΕΝ 12697-28: 2001).
 14. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 29 : Προσδιορισμός διαστάσεων δοκιμίων ασφαλτομίγματος (ΕΝ 12697-29: 2003).
 15. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 30 : Παρασκευή δοκιμίων ασφαλτομίγματος με συσκευή κρουστικής συμπύκνωσης (ΕΝ 12697-30: 2004 + A1: 2007).
 16. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 34 : Δοκιμή Marshall (ΕΝ 12697-34: 2012).
 17. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 35 : Ανάμιξη στο εργαστήριο (ΕΝ 12697-35: 2004 + Α1: 2007).
 18. Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 36 : Προσδιορισμός του πάχους του οδοστρώματος (ΕΝ 12697-36: 2003).