Δοκιμές σκυροδέματος:

 • Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016, ΣΚ-350 & ΕΝ 12350.01).
 • Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016, ΣΚ-303 & ΕΝ 12390.02).
 • Δοκιμή κάθισης νωπού σκυροδέματος (ΣΚ-309 & ΕΝ 12350.02)
 • Δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016, Εγκύκλιος Ε7, ΕΝ 12504.01).
 • Επιπέδωση βάσεων κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος (Εγκύκλιος Ε7, ASTMC617-09a, ASTMC109 / C109M-08).
 • Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος (ΣΚ-304 & ΕΝ 12390.01, ΕΝ 12390.03).
 • Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης σκληρυμένου σκυροδέματος (RILEM CPC 18).
 • Προσδιορισμός αντοχής σκυροδέματος με μη καταστροφικούς μεθόδους – κρουσίμετρο (ASTM C805, ΕΝ 12504.02)
 • Προσδιορισμός αντοχής σκυροδέματος με μη καταστροφικούς μεθόδους – υπέρηχοι (ASTM C597, ΕΝ 12504.04)
 • Προσδιορισμός αντοχής σκυροδέματος με μη καταστροφικούς μεθόδους – ήλοι (μέθοδος Κ. Δεμίρη – Θ. Τάσιου)
 • Ανίχνευση οπλισμών σκυροδέματος με μαγνητικές μεθόδου (προσδιορισμός θέσης, βάθους & διαμέτρου οπλισμού)
 • Δοκιμή σε τράπεζα εξάπλωσης ΕΝ 12350.05
 • Πυκνότητα νωπού σκυροδέματος ΕΝ 12350.06
 • Περιεκτικότητα σε αέρα ΕΝ 12350.07 / ASTM C231
 • Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος ΚΤΣ-97 / ΚΤΣ-2016