Δοκιμές αδρανών υλικών οδοστρωσίας:

 • Παρασκευή δείγματος για εργαστηριακές δοκιμές (ASTMC702-98).
 • Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκου & χονδρόκοκκου υλικού (ASTMC136-96).
 • Προσδιορισμός ποσοστού υλικού λεπτότερου του Νο 200 (ASTMC117-95).
 • Προσδιορισμός βέλτιστης πυκνότητας – υγρασίας (πρότυπη μέθοδος Proctor) (Ε 105-86/10).
 • Προσδιορισμός βέλτιστης πυκνότητας συμπύκνωσης με βάρος (τροποποιημένη μέθοδο Proctor) (Ε 105-86/11).
 • Δοκιμή καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας C.B.R. (Ε 105-86/12).
 • Δοκιμή ισοδύναμο άμμου (ASTMD 2419-95).
 • Δοκιμή LosAngeles – αντοχή σε φθορά, τριβή & κρούση (ASTMC 131-96 &ASTMC 535-96).
 • Δοκιμή Deval – αντοχή αδρανών σε φθορά, τριβή & κρούση (NFP18-577-79).
 • Δοκιμή υγείας – αντοχή αδρανών σε αποσάθρωση (ASTMC 88-99a).
 • Ειδικό βάρος & απορροφητικότητα λεπτόκοκκων αδρανών (ASTMC128–97).
 • Ειδικό βάρος & απορροφητικότητα χονδρόκοκκων αδρανών (ASTMC127–88).
 • Δοκιμή οργανικών με τη μέθοδο της υγρής ανάφλεξης (AASHTOT 194-87).
 • Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας – μέθοδος με κόσκινα (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01-1998).
 • Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών – προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων – κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.02-1996).
 • Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών – μέθοδοι μείωσης μεγέθους εργαστηριακού δείγματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-2000).
 • Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – δείκτης πλακοειδούς (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.03-1997).
 • Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – δείκτης μορφής (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.04-2008).
 • Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – δοκιμή ισοδυνάμου άμμου (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.08-2000).
 • Δοκιμή των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – προσδιορισμός της πυκνότητας των κόκκων και απορρόφησης νερού (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.06-2000).
 • Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές – δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367.02-1999).
 • Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro – Deval) (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.01-1996).
 • Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό – LosAngeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.02-1998).
 • Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.03-1999).
 • Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών – ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος – δοκιμή μπλε του μεθυλενίου (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.09-1999).
 • Μίγματα μη σταθεροποιημένα & σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες – μέρος 2 : Μέθοδοι Δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς & της περιεκτικότητας σε νερό – συμπύκνωση Proctor (ΕΝ 13286-2: 2004).
 • Μίγματα μη σταθεροποιημένα & σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες – μέρος 47 : Μέθοδοι Δοκιμής για τον προσδιορισμό του καλιφορνιακού λόγου, άμεσος δείκτης αντοχής & γραμμικό φούσκωμα (ΕΝ 13286-47: 2004).