Εκτελούμε όλο το φάσμα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου (στους τομείς σκυροδέματος, ασφαλτικών, αδρανών), με υψηλή αξιοπιστία.

Επισημαίνεται πως το εργαστήριο μας είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και στους τρεις τομείς: εδαφομηχανικής, αντοχής σκυροδέματος, ασφαλτικών.
Τα εργαστήρια εδαφομηχανικής, αδρανών, σκυροδέματος & ασφαλτικών είναι εποπτευόμενα από τη Δ/νση κεντρ. εργαστ. δημοσίων έργων, τμήμα Ε.Λ.Ε.Δ.Σ.Ο.

Επίσης, είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει λάβει από το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 258, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. ENISO/IEC 17025, σε φυσικές, μηχανικές και χημικές εργαστηριακές δοκιμές για το σκυρόδεμα και τα αδρανή.

Για να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες δοκιμών ποιοτικού ελέγχου, διαθέτουμε πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για πάνω από 100 δοκιμές εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, αδρανών, σκυροδέματος & ασφαλτικών.

Όλα τα όργανα – συσκευές που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια, διακριβώνονται κάθε χρόνο από διαπιστευμένα εργαστήρια διακριβώσεων.