Συντάσσουμε γεωτεχνικές μελέτες, με γνώμονα το βέλτιστο κόστος, με εξασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας του Έργου και του Πελάτη.

 • Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών
 • Μελέτες επιχωμάτων-ορυγμάτων και αντιστηρίξεων
 • Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης τεχνικών κτηριακών έργων
 • Μελέτες βελτίωσης εδάφους
 • Μελέτες αποκατάστασης & σταθεροποίησης κατολισθήσεων
 • Μελέτες ΧΥΤΑ και ΧAΔΑ
 • Μελέτες θεμελίωσης οδοστρωμάτων
 • Μελέτες Θεμελιώσεων
 • Μελέτες σηράγγων & υπόγειων έργων
 • Μελέτες θεμελίωσης Λιμενικών έργων
 • Μελέτες άοπλων και οπλισμένων επιχωμάτων-ορυγμάτων
 • Μελέτες προσωρινών και μόνιμων αντιστηρίξεων
 • Μελέτες Φραγμάτων – Λιμνοδεξαμενών
 • Μελέτες υπόγειας ροής υδάτων, διηθήσεων, αποστραγγίσεων
 • Μελέτες για λιμενικά έργα
 • Μελέτες ειδικών Θεμελιώσεων.
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Διάθεσης Οικιακών – Επικίνδυνων – Τοξικών Αποβλήτων
 • Εγκατάσταση και Παρακολούθηση Οργάνων Μέτρησης σε Γεωτεχνικά Έργα.
 • Ανίχνευση Μόλυνσης & Ρύπανσης σε Εδάφη και Νερά.
 • Έλεγχος & Προστασία από Διάβρωση – Αποσάθρωση Εδαφών.
 • Μελέτη προστασίας από θαλάσσια διάβρωση.
 • Γεωτεχνικές Βελτιώσεις – Ενισχύσεις Εδαφών.
 • Μελέτες Φρεατοπασσάλων – Μικροπασσάλων – Χαλικοπασσάλων.
 • Έρευνες Αδρανών Υλικών Σκυροδέματος – Οδοποιίας – Αντιολισθηρών Οδοστρωμάτων – Έρματος Σιδηροδρομικής Γραμμής.
 • Γεωτεχνικές Μελέτες Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)