Συντάσσουμε γεωλογικές μελέτες, με γνώμονα την εφαρμοσμένη πρακτική τους.

Η εταιρεία «ΓΕΩΤΕΡ»-Γ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. παρέχει υψηλού επιπέδου Γεωλογικές Υπηρεσίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα των προδιαγραφών Ο.Μ.Ο.Ε., Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας & Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 1902/2007 τ.Β’), καθώς και όλες τις εργασίες, που προβλέπονται στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 3316/05.

Επιλεκτικά και επιγραμματικά αναφέρουμε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας:

 • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, οποιασδήποτε κλίμακας, με αποτύπωση γεωλογικών σχηματισμών, με χρήση GPS χειρός μεγάλης ακρίβειας. Η χαρτογράφηση πραγματοποιείται συνήθως επί ορθοδιορθωμένης αεροφωτογραφίας Κτηματολογίου, για τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην αποτύπωση (ή επί ακριβούς τοπογραφικού σχεδίου εφόσον είναι διαθέσιμο).
 • Γεωλογικές Μηκοτομές και Διατομές.
 • Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες, όπως Χάρτες Πληροφόρησης, Νεοτεκτονικοί Χάρτες, Χάρτες Επιδεκτικότητας προς Κατολίσθηση, Χάρτες Τρωτότητας Υπογείων νερών στη Ρύπανση, Ισοπιεζομετρικοί Χάρτες.
 • Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε Περιοχές προς Πολεοδόμηση.
 • Γεωλογικές Μελέτες για έργα Οδοποιίας.
 • Γεωλογικές Μελέτες για Φράγματα.
 • Γεωλογική Χαρτογράφηση Υπογείων Έργων και Σπηλαίων. Πλήρης γεωλογική και γεωτεχνική ταξινόμηση μετώπων σηράγγων και αποτύπωση σπηλαιοδομών.
 • Προσδιορισμός Αντοχής Βραχομάζας, Ποιότητας Πετρωμάτων – Ταξινομήσεις Βραχομάζας. Ταξινομήσεις Βραχομάζας μετώπων φυσικών & τεχνητών πρανών, ανοικτών εκσκαφών , μετώπων σηράγγων, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά συστήματα ταξινόμησης RMR και GSI.
 • Επί τόπου εκτίμηση αντοχής τοιχώματος ασυνέχειας πετρωμάτων (με σφυρί Schmidt τύπου L) & συντελεστή τραχύτητας JRC.
 • Τεκτονικά Διαγράμματα – Δυνητικές Ολισθήσεις. Λήψη τεκτονικών μετρήσεων ασυνεχειών, με χρήση γεωλογικής πυξίδας και παραγωγή πλήρων τεκτονικών διαγραμμάτων. Ταυτόχρονα, αναλυτικός υπολογισμός Δυνητικών Ολισθήσεων (π.χ. ολίσθηση σε μία επιφάνεια, σφηνοειδής ολίσθηση, πτώση από ανατροπή).
 • Χαρτογράφηση Κατολισθήσεων, με ανάλυση του μηχανισμού γένεσης και μέτρηση της ταχύτητας μετακίνησης, με παρακολούθηση εγκατεστημένων οργάνων.
 • Λήψη και αξιολόγηση μετρήσεων κλισιομέτρων σε κατολισθαίνουσες περιοχές και υπολογισμός επικινδυνότητας, ρυθμού μετακίνησης, ενεργότητας κλπ.
 • Σύνταξη Χαρτών Επιδεκτικότητας προς Κατολίσθηση σε δυνητικές προς κατολίσθηση περιοχές, με χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων GIS.
 • Αναζήτηση / Αξιολόγηση Δανειοθαλάμων – Αποθεσιοθαλάμων – Λατομείων. Λεπτομερής χαρτογράφηση λατομικών χώρων, προσδιορισμός γεωλογικών αποθεμάτων, εκτίμηση τρισδιάστατης εξάπλωσης κοιτάσματος, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων γεωτρήσεων, εκτίμηση ποιότητας κοιτάσματος.
 • Έρευνα Δανειοθαλάμων Αδρανών Υλικών.
 • Έρευνες Θέσεων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
 • Σεισμοτεκτονικές Έρευνες.
 • Σύνταξη Τεκτονικών και Νεοτεκτονικών Χαρτών (Χαρτογράφηση τεκτονικών δομών και ενεργών ρηγμάτων).
 • Γεωφυσικές Έρευνες. Καλύπτουμε όλο το φάσμα γεωφυσικών δοκιμών, με σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό, παρέχοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
 • Υδρογεωτρήσεις – Δοκιμαστικές Αντλήσεις – Δειγματοληψίες Νερού (Προγραμματισμός, Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση).
 • Μελέτες Εντοπισμού Υπογείων και Επιφανειακών Υδάτων.
 • Μελέτες Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Έρευνες Ρύπανσής τους.
 • Υδρογεωλογικές & Υδρολογικές Μελέτες, με υπολογισμό υδρολογικού ισοζυγίου, πλημμυρικών απορροών, υπολογισμό υδατικών αποθεμάτων, υπολογισμό στερεοπαροχών, εκτίμηση αποσαθρωσιμότητας και υπολογισμό διάβρωσης υδρολογικών λεκανών, σύνταξη υδρογεωλογικού μοντέλου περιοχής.
 • Διεξαγωγή Δοκιμαστικών Αντλήσεων σε Υδρογεωτρήσεις, με παρακολούθηση πιεζομέτρων & Υπολογισμό κρίσιμης παροχής άντλησης και υδραυλικών παραμέτρων υδροφορέων (k, T, S).
 • Σύνταξη Χαρτών Τρωτότητας Υπογείων Νερών στη Ρύπανση από επιφανειακούς ρυπαντές.
 • Γεωλογικές Έρευνες Παράκτιας διάβρωσης, διαμόρφωσης Ακτών και Ποταμών και Προστασίας Παραθαλάσσιων Περιοχών.
 • Σύνταξη ειδικών Γεωμορφολογικών Χαρτών και εκτίμηση δυναμικού διάβρωσης και μεταβολής της γεωμορφολογίας, με εφαρμογή τηλεπισκόπησης και G.I.S.
 • Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) για τη σύνταξη Χαρτών και τον υπολογισμό της χωρικής κατανομής παραμέτρων, εφαρμόζοντας στατιστικές μεθόδους παρεμβολής (π.χ. kriging).
 • Επίβλεψη κάθε είδους δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, υδρογεωτρήσεων και γεωτρήσεων γεωθερμίας.
 • Διεξαγωγή όλων των επί τόπου δοκιμών που απαιτούνται σε δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (λήψη αδιατάρακτων δοκιμίων, SPT, δοκιμές διαπερατότητας Maag, Lefranc, Lugeon, πρεσσιομετρήσεις σε εδάφη και βράχο, χρήση πενετρομέτρου χειρός, Van shear test, πενετρομετρήσεις και με πιεζοκώνο, πλήρης επί τόπου περιγραφή εδαφικών δοκιμίων κατά USCS και βραχωδών κατά ISRM)
 • Ερευνητικά φρέατα με χαρτογράφηση εκσκαφής & -Παλαιοσεισμολογικές τομές.
 • Τήρηση πλήρους ψηφιακού αρχείου προγενεστέρων μελετών, σε περιβάλλον G.I.S., με στόχο την τάχιστη εκτίμηση των εδαφικών παραμέτρων σε εγγύς αυτών περιοχές
 • Ψηφιοποίηση Γεωλογικών και Τοπογραφικών Χαρτών και παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου για τις υπό μελέτη περιοχές και στατιστική επεξεργασία δεδομένων.
 • Πετρογραφική ανάλυση βραχωδών δειγμάτων.
 • Κρυσταλλογραφική ανάλυση (XRD) με τη μέθοδο περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ.
 • Φασματοσκοπία με Φθορισμό των Ακτίνων Χ (XRF).

Ακολούθως, παρατίθενται αντιπροσωπευτικές Γεωλογικές Μελέτες που εκπονήσαμε:

 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΔΟΠΟΙΪΑ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ)
  ΓΙΑ το ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ) – Μ4/2011
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ.Τ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Δ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – Μ7/2013
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΝΤΛ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ – Μ45/2014
 • «Ανάπλαση Ξενοδοχείου Ξενία Σκιάθου» – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, έλεγχος σκυροδέματος
 • ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ – Μ12/2014
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΝΤΛ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ – Μ44/2014
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΝΤΛ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ – Μ32/2015
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ» – Μ41/2015
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ – Μ81Α/2000
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΖΙΑΚΑ Μ70/2006
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ, ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠ. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – Μ26/2010
 • ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠ. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – Μ26/2010
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ.Τ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Δ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μ7/2013
 • “ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ”
  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ – M41/2014
 • ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ Ι.Ν. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΚΕΛΛΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Γ10/2010
 • ΑΣΤΟΧΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΑΣΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡ62/2015
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΣΚΟΥΡΙΕΣ” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μ28/2015