Εκπονούμε έρευνες ποιοτικού ελέγχου αντοχής και στατικής επάρκειας κτιρίων, όλων των υλικών, σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Στον τομέα αυτό, είμαστε κορυφαίοι στη Β. Ελλάδα στο μεγάλο εύρος δοκιμών και στην ποιότητα υπηρεσιών, με τεράστια εμπειρία.

Εκτελούμε τις ακόλουθες δοκιμές έρευνας αντοχής και στατικής επάρκειας:

 • Πυρηνοληψία και θραύση σκυροδέματος
 • Δοκιμές Κρουσιμετρήσεων
 • Δοκιμές Εξόλκευσης Ήλων
 • Δοκιμές Υπέρηχων
 • Προσδιορισμός Βάθους Ενανθράκωσης
 • Ανιχνεύσεις θέσης και διαμέτρου Οπλισμών
 • Έλεγχος αντοχής Οπτόπλινθων & Κονιαμάτων
 • Οπτική αναγνώριση δια αποκαλύψεως χάλυβα (χαντρώματα) και η λήψη δειγμάτων ίδιας διαμέτρου, για προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του, δηλαδή όριο διαρροής, αντοχή και ολκιμότητα.
 • Για τους τοίχους πληρώσεως, διαπίστωση με τομές, του πάχους, του σύστηματος και της ποιότητας δόμησης.
 • Δειγματοληψία και δοκιμές αντοχής υλικών όπως πλίνθοι, λίθοι και κονίαμα.
 • Έλεγχος αρμών, σφήνωσης τοιχοποιίας και διαζωμάτων (σενάζ).
 • Έλεγχος ποσοστού χλωριόντων
 • Αποκατάσταση και κλείσιμο των οπών με υψηλής αντοχής σκυρόδεμα
 • Έλεγχος της θεμελίωσης και υπολογισμό φέρουσας ικανότητας και κατηγοριοποίηση του εδάφους.
 • Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων από έμπειρο Μηχανικό, βάση των Προδιαγραφών ΚΑΝΕΠΕ και Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος